תקנון ותנאי שימוש

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי ההתקשרות ויחסי המסחר בין המבקר באתר ו/או הגולש ו/או המשתמש ביישומון/אתר לבין האתר/היישומון ו/או בעליהם, כאמור וכמפורט להלן.

הגדרות כלליות

 • החברה ו/או בעלת האתר במרשתת ו/או היישומון ו/או ספק השירותים כולם ביחד זה יקראו להלן: "החברה"
 • המבקר/ת באתר ו/או הגולש/ת ו/או מזמין/ת השירותים ו/או הרוכש/ת יקראו להלן: "המזמין"
 • "השירותים": רכישת דמי שימוש חודשיים/רבעוניים/שנתיים ביישומון "תו-סגול"
 • "האתר": אתר מרשתת, או חלק ממנו, אשר יאפשר ללקוח לרכוש השירותים, לרבות יישומון לטלפונים חכמים
 • התיאור והנוסח בתקנון זה יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד


מבוא

 • אתר המרשתת של החברה ו/או היישומון מהווים פלטפורמה דיגיטלית שמאפשרת רכישה של דמי שימוש ביישומון "תו-סגול"
 • באחריות המזמין לקרוא בעיון, להבין וליישם בדווקנות את הוראות התקנון קודם ובעת רכישת השירותים, כאמור וכמפורט לעיל
 • רכישת השירות באתר מותנית באישורו של המזמין כי קרא את התקנון, הבין אותו והוא מסכים לתנאיו באופן מלא ומוחלט
 • המערכת מאוחסנת על שרתי Google ומצוידת בפרוטוקולי האבטחה והתקשורת של חברת Google העולמית. לא ניתן להגיע למידע בלי token אישי המיוצר בתהליך יצירת המשתמש
 • לא ייעשה שימוש במידע המצטבר במערכת והוא לא יועבר לאף גורם מלבד משרד הבריאות במידה ונידרש לכך
 • החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ולכן מציגה לבעל העסק רק את שמו הפרטי של הלקוח, אות ראשונה של שם משפחתו ו-4 ספרות אחרונות של תעודת הזהות

 

זכאות להשתמש באתר ו/או ביישומון תתאפשר

 • לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 שנים ואילך וברשותו כרטיס אשראי הניתן לכיבוד ולחיוב באתר
 • לכל מי שיש ברשותו מספר טלפון נייד תקין
 • לכל מי שיש ברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקינה
 • לכל מי שפרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות
  • שם משפחה
  • שם פרטי
  • כתובת מלאה
  • מספר ת.ז.
  • דוא"ל
  • טלפון נייד
  • ופרטים נוספים, הנדרשים להפעלת האתר/היישומון
 • לכל מי שמוגדר כלקוח המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצורכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת

 

אחריות החברה

 • מובהר במפורש כי החברה אינה ולא תהיה בשום צורה אחראית לאכיפת הרישום והסריקה של הלקוחות בעת כניסתם לבית העסק ולא תהיה בשום צורה אחראית לאכיפת עמידת בית העסק ו/או בעליו בהנחיות משרד הבריאות
 • החברה אינה אחראית לתוקפן של הנחיות משרד הבריאות והיא מספקת פתרון בלבד לרישום לקוחות הנכנסים לבית העסק (בענפי המסחר) או רישום ותיעוד של השוהים במקום (בענפי התעשייה והשירותים)
 • החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול, אשר ינבעו באופן ישיר או עקיף מהשימוש במערכת התו הסגול, ולבעלי העסקים ולמשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלשהן כלפי החברה
 • השימוש במערכת ניתן כפי שהוא (As-Is) ולא אחריות ו/או התחייבות מצד החברה


סוגי מכירות באתר

 • האתר יציע למזמין לרכוש את שירותיו, כאמור וכמפורט בתקנון זה

 

רכישה באתר

 • בעת ביצוע ההזמנה באתר, מתחייב המזמין לציין במפורש את פרטיו קרי: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, טלפון נייד, פרטים נוספים רלוונטיים וכן פרטי כרטיס אשראי הניתן לחיוב על ידי האתר, וכמובן פרטי העסק עבורו יבצע יישומון "תו-סגול" רישום ובקרת לקוחות
 • רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי. אישור זה יהווה האסמכתא הבלעדית לביצוע העסקה (להלן: "אישור חברת האשראי")
 • לאחר אישור חברת האשראי, יישלחו למזמין בדוא"ל ו/או במיסרון, פרטי ההזמנה וחשבונית מס
 • בסיום תהליך הרישום יקבל בעל העסק קוד ייחודי (QR Code) אשר ניתן יהיה להדפיסו ולהדביקו ע"י בעל העסק בכניסה לבית העסק
 • לקוחות בית העסק, רגע לפני כניסתם, יוכלו לסרוק את הקוד באמצעות יישומון ייחודי

 

ביטול הזמנה על ידי המזמין

מזמין שרכש דמי שימוש חודשיים/ רבעוניים/ שנתיים עבור שימוש ביישומון לא יוכל לבטל את הזמנתו ו/או לקבל החזר עבור התשלום שביצע.

 

ביטול הזמנה על ידי החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה שבוצעה ע"י מזמין, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • במקרה בו הפר המזמין איזה מהוראות תקנון זה
 • החברה לפי שיקול דעתה הבלעדית, זיהתה מזמין כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי השימוש

 

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות

 • המזמין מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט" ו/או "עסקה במסמך חסר"
 • מזמין שיבצע "הכחשת עסקה" בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והחברה תוכיח כי המזמין קיבל את השירותים, והשתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי תהיה החברה או מי מטעמה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק
 • במידה והשירות התקבל בפועל אצל המזמין (רכש דמי שימוש ביישומון והחל לעשות בו שימוש), ולאחר עשותו כך פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של "עסקה במסמך חסר" לחיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי המזמין, לא תהווה הסכמה של החברה לביטול, ותאפשר לחברה לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר למזמין, יהפכו לשטר חוב של המזמין כלפי החברה.


אחריות אישית

 • החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים באתרי אינטרנט אחרים המבצעים הפניות (קישורים) לאתר החברה ו/או היישומון
 • החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למזמין
 • רישומי המחשב של האתר ו/או היישומון בדבר הפעולות המתבצעות דרכם, יהוו ראיה לכאורה לנכונות ואמיתות הפעולות

 

המזמין

המזמין מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה, בזמן השימוש באתר/ביישומון כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

 

סודיות ואבטחת מידע

 • האתר מתחייב לשמור על סודיות המזמין ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר
 • האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר מאובטח בטכנולוגיית SSL 128 BIT, ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן ייחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר
 • אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) צורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע משימוש ב"עוגיות. אם המזמין אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש.

 

קבלת חומרי פרסום

המזמין מאשר לחברה, וכל עוד לא מסר אחרת, לקבל חומר פרסומי אודות שירותיה מושא תקנון זה והכל בהתאם להוראות הדין, הן בדוא"ל והן ב-SMS.

 

דין וסמכות לשיפוט

בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך לכך עניינית בעיר תל אביב בלבד.